Intezivna kampanja Prijavi smještaj

4-Juli-2018

Ministarstvo održivog razvoja i turizma počelo je sa intezivnom kampanjom „Prijavi smještaj“.

U saopštenju Ministarstva se kaže:

Ako želiš turistima da iznajmiš sobu, turistički apartman, kuću, stan (ugostiteljski objekat) ili da organizuješ kamp na svom zemljištu, obezbijedi sebi sigurno poslovanje, a turistima sigurno korišćenje tvojih usluga, tako što ćeš da prijaviš smještaj po pojednostavljenoj proceduri:

I UZMI PRIJAVU ZA OBAVLJANJE UGOSTITELJSKE DJELATNOSTI U DOMAĆINSTVU IZ OPŠTINE:

Prijava sadrži sljedeće obavezne elemente:
1) podatke o podnosiocu prijave (matični broj, odnosno ime i adresu, broj lične karte ili putne isprave sa rokom važenja i nazivom organa koji je izdao);
2) mjesto i adresu objekta u kojem se pruža usluga;
3) vrstu ugostiteljske usluge, kategoriju i strukturu smještajnih kapaciteta sa ukupnim brojem ležaja:
4) mjesto i datum podnošenja prijave, i
5) potpis podnosioca prijave;

Obrati pažnju na prijavu, jer svaka opština ima svoju formu prijave, pored navedenih obaveznih elemenata, prijava može da sadrži i dodatne elemente;

II PRIPREMI SLJEDEĆU DOKUMENTACIJU:

1) dokaz o svojini ili zakupu ili pravu korišćenja ugostiteljskog objekta, odnosno zemljišta za kamp;
2) fotokopiju lične karte ili putne isprave ako si stranac;
3) izjavu o ispunjenosti minimalno-tehničkih uslova u pogledu prostora, opreme i sredstava za obavljanje ugostiteljske djelatnosti (ugostiteljske usluge u domaćinstvu); Izjavu možete preuzeti OVDJE
4) popunjeni obrazac ček liste za kategoriju za koju smatraš da tvoj objekat ispunjava uslove ( Pravilnik o vrstama, minimanlno-tehničkim uslovima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata – Prilog 3);
5) popunjeni obrazac za upis u Centralni turistički registar (Pravilnik o izgledu, sadržaju i načinu vođenja Centralnog turističkog registra – Obrazac 21).

III POPUNJENU PRIJAVU I PRIPREMLJENU DOKUMENTACIJU PODNESI NADLEŽNOM ORGANU U OPŠTINI OSAM DANA PRIJE POČETKA OBAVLJANJA DJELATNOSTI ZBOG UPISA U CENTRALNI TURISTIČKI REGISTAR

Nadležni organ opštine dužan je da u roku od osam dana od dana kada si podnio prijavu, donese rješenje o upisu u Centralni turistički registar, kada možeš početi sa radom.

Kada stignu gosti (domaći i strani) u tvoj objekat, evidentiraj ih upisom u Knjigu gostiju i strance prijavi Upravi policije. Prijavu u sistem Uprave policije možeš vršiti direktno unosom podataka u sistem, uz predhodno izvršenu registraciju u MUP-u (više informacija možeš pronaći na sajtu MUP-a: www.mup.gov.me) ili posredstvom lokalne turističke organizacije.

Za sva dodatna pojašnjenja pozovi Call centar Nacionalne turističke organizacije Crne Gore 0 8000 1300 (radnim danima od 7:00h-15:00h).

post image