Organizacioni odbor manifestacije „Bokeška noć 2023“ raspisuje: KONKURS

18-Juli-2023

Pozivaju se zainteresovane organizacije i pojedinci da dostave svoje ponude (vizuelno rješenje sa nazivom kreacije i podacima o autoru) sa kojima namjeravaju da učestvuju u smotri ukrašenih plovila na tradicionalnoj i jedinstvenoj manifestaciji na vodi – „Bokeška noć“, koja će se održati 19.08.2023 godine.

Kandidati su u obavezi:

Da uplate naknadu za učešće na konkursu u iznosu od 5,00 eura na žiro račun Kulturnog centra broj 510-8571-32 kod CKB banke;
Da prilože dva primjerka skice kreacije (A4 format) uz propratni tekst (opis kreacije);
Da usmeno obrazlože značenje kreacije pred stručnom Komisijom;

Kreacija mora da sadrži neki od sljedećih elemenata-tematskih cjelina:

§ da predstavlja kulturno naslijeđe,

§ da se odnosi na određeni geografski pojam,

§ da se tiče neke istorijske ličnosti, vrijednosti ili događaja.

Da kreacija zadovoljava osnovne estetske kriterijume;
Dekorisano plovilo mora biti minimum 4 metra dužine;
Svako plovilo mora imati jednog člana posade
Svako plovilo mora imati sopstveno osvjetljenje
Broj plovila koji učestvuju u konvoju je ograničen na 40.

Organizator ostavlja mogućnost dofinansiranja plovila za koja komisija utvrdi da zadovoljavaju kriterijume, a značajno prelaze standardne dimenzije.

Prihvaćene ponude od strane stručne Komisije organizator finansira u iznosu od 400,00 eura po jednom plovilu.

Dinamika isplate: 40% iznosa (160 eura) dobija se odmah nakon završetka konkursa, a preostalih 60% (240 eura) nakon održavanja manifestacije, ukoliko plovilo zadovolji sve kriterijume stručne Komisije.

Prvoplasirana tri učesnika očekuju novčane nagrade, kao i specijalne nagrade za ostale učesnike po odluci žirija.

Ukupan fond za nagrade iznosi 3000,00 eura.

Prijave sa imenom i prezimenom, adresom, telefonom, dokazom o uplati naknade (učešće na konkursu), nazivom i vizuelnim rješenjem kreacije te tačnim lokalitetom uređenja plovila zainteresovani podnose do 04.08.2023.godine u zatvorenoj koverti, sa naznakom – prijava na konkurs za Bokešku noć, na adresu:

Detaljnije informacije se mogu dobiti na telefon: 032 304 140 ili 067105 928 i putem e-maila: slavisa.grubisa@kckotor.me

Izvor:

https://radiokotor.info/clanak/drustvo/bokeljska-no%C4%86-19.-avgusta,-raspisan-konkurs-za-u%C4%8Ce%C5%A0%C4%86e-/0

post image